Menu

Dochodzenie odszkodowań

W imieniu naszych Klientów zajmujemy się pośrednictwem w zakresie formułowania odpowiednich roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczycieli.

W procedurze likwidacji szkód wykorzystywane są, podobnie jak w całej obsłudze Klienta, kanały komunikacji elektronicznej, co znacznie usprawnia ten proces oraz umożliwia klientowi nieustanną kontrolę czynności podejmowanych przez zespół likwidacji szkód naszej firmy. Podstawę całej procedury stanowi nowoczesny system informatyczny, obejmujący wszystkie placówki firmy. System ten pozwala na jednolite zarządzanie dokumentacją, terminowością pracy oraz planowanie czynności.

Każdy klient za pośrednictwem Internetu może załogować się do naszego systemu i uzyskać dostęp do gromadzonej dokumentacji szkodowej i obserwowania postępu prac. Drogą elektroniczną lub telefonicznie przez całą dobę można zgłaszać fakt zaistnienia szkody.

Korzyści płynące dla klienta z zastosowania powyższych rozwiązań, to przede wszystkim wygoda, maksymalne skrócenie czasu likwidacji szkody oraz gwarancja wysokiego standardu obsługi merytorycznej i formalnej. Klient nie traci czasu na formalności.

Zespół likwidacji szkód jest wspomagany przez doświadczonych radców prawnych, specjalizujących się przede wszystkim w prawniczej problematyce ubezpieczeniowej.

Procedura likwidacji szkód obejmuje następujące czynności

 • prowadzenie w imieniu Klienta procedury likwidacji szkód, od ich zgłoszenia do ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania
 • uzgodnienie treści zgłoszenia szkody z pracownikami naszego biura likwidacji szkód
 • przesłanie zgłoszenia szkody do naszego biura (całodobowo)
 • ocena zdarzenia pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • zgłoszenie szkody przez zespół likwidacji szkód w zakładzie ubezpieczeń oraz wystąpienie do ubezpieczyciela z odpowiednio sformułowanym roszczeniem odszkodowawczym
 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do wypłaty odszkodowania
 • uzgodnienie z ubezpieczycielem terminu inspekcji szkody przez likwidatora
 • dokonanie oględzin uszkodzonego mienia przez likwidatora ubezpieczyciela, który sporządza dokładną dokumentację fotograficzną oraz protokół z miejsca zdarzenia.
 • możliwość wynegocjowania z ubezpieczycielem odmiennego trybu likwidacji szkody (bez dokonywania oględzin przez pracownika ubezpieczyciela) tzw. samolikwidacja
 • negocjowanie z ubezpieczycielem zgody na pokrycie kosztów restytucji mienia
 • analiza raportu z miejsca szkody sporządzonego przez likwidatora ubezpieczyciela
 • sprawowanie przez zespół nadzoru nad prawidłową co do zasady i terminowości realizacją odszkodowań przez ubezpieczyciela
 • występowanie o zaliczki i wypłatę bezspornej części odszkodowania
 • formułowanie odwołań w przypadku odmówienia wypłaty odszkodowania
 • reprezentowanie Klienta w negocjacjach z ubezpieczycielem
 • wsparcie zespołu likwidacji szkód oraz zespołu radców prawnych w przygotowaniu dla Klienta opinii i analiz w postępowaniu spornym z zakładem ubezpieczeń na drodze sądowej
 • składanie Klientowi okresowych sprawozdań z efektywności prac biura likwidacji szkód
Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO