Menu

Konstruowanie programów ubezpieczeniowych

W odpowiedzi na przeprowadzony audyt ubezpieczeniowy oraz analizę ryzyka nasza firma opracowuje program ubezpieczeniowy, który zapewnia optymalną ochronę przy jednoczesnej racjonalizacji jej kosztów.
W trakcie prac nad programem kierujemy się faktycznymi potrzebami ubezpieczeniowymi naszych Klientów, z uwzględnieniem przede wszystkim specyfiki powadzonej przez nich działalności. Rekomendujemy odpowiednie rodzaje i zakresy ubezpieczeń. Istotnym elementem opracowywanych przez nas programów ubezpieczeniowych jest wprowadzanie do zapisów umów ubezpieczenia klauzul, definicji i warunków dodatkowych zmieniających treść ogólnych warunków ubezpieczenia. Wprowadzane przez nas rozwiązania mają na celu wyeliminowanie zapisów niekorzystnych dla Klienta z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli i skuteczności w uzyskiwaniu odszkodowań.

Do najważniejszych cech naszych programów należą:

 • kompleksowe zabezpieczenie całego majątku oraz interesów naszych Klientów;
 • czasowy zakres odpowiedzialności zapewniający ochronę zdarzeń sprzed okresu ubezpieczenia;
 • bardzo duży nacisk na właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
 • największy możliwy katalog klauzul i warunków szczególnych (ponad 80);
 • brak franszyz i udziałów własnych, chroniący ubezpieczonego przed koniecznością partycypacji w kosztach likwidacji szkody;
 • stawianie ubezpieczycielowi wymagań, takich jak: bezwzględna niezmienność stóp składek (stawek) przez cały okres ubezpieczenia (wiążące są zawsze jednostkowe stawki, a nie cena ofertowa; tym sposobem, zbywając np. składniki swojego majątku, ubezpieczający nie jest zobowiązany do zapłacenia ceny zaproponowanej w ofercie – przy wiążącym charakterze jedynie stawek ubezpieczeniowych, cena oferty ulegnie w takim przypadku zmniejszeniu), proporcjonalne naliczanie składki za okresy krótsze niż pełen rok (według zasady co do dnia), poszanowanie aktualnych umów ubezpieczeniowych.

W ramach opracowania programu ubezpieczeniowego znajdują się następujące usługi:

 • przygotowanie zapytania ofertowego i przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami celem uzyskania najlepszych ofert ubezpieczenia,
 • przeprowadzenie porównania ofert ubezpieczycieli wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej,
 • doprowadzenie do zawarcia ostatecznych umów ubezpieczeniowych.

Dla Spółek zobligowanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poszukujemy ochrony ubezpieczeniowej zdefiniowanej w opracowanym przez nas programie przede wszystkim (chociaż nie tylko) w drodze postępowań prowadzonych zgodnie z przedmiotową ustawą. Dlatego nieodłącznym elementem naszych usług jest przygotowanie procedur wyboru ubezpieczyciela według jej zapisów.

Naszą rolą jest opracowanie:

 • opisu przedmiotu zamówienia,
 • kryteriów i sposobu oceny ofert
 • wymagań stawianych wobec wykonawców
 • oszacowanie wartości zamówienia

a także udział w postępowaniu w charakterze członka komisji lub pełnomocnika Zamawiającego.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO