Menu

Audyt ubezpieczeniowy

W oparciu o posiadane przez Państwa polisy opiniujemy aktualną jakość ochrony ubezpieczeniowej i bezpieczeństwo, które zapewnia ona w odniesieniu do uprzednio zidentyfikowanych ryzyk. Należy bowiem pamiętać, że ubezpieczenia gospodarcze są najszerzej stosowaną metodą finansowania ryzyka i spowodowanych przez jego obecność szkód (obok działań prewencyjnych). Poddajemy analizie dotychczas funkcjonujące ubezpieczenia w zakresie istniejących luk, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczycieli, wysokości franszyz i udziałów własnych, wysokości sum ubezpieczenia oraz poziomu płaconych składek (efektywność ekonomiczna ubezpieczeń). Przeprowadzamy analizę zawartych umów ubezpieczeniowych pod względem formalno-prawnym. Następnie wskazujemy i zalecamy działania służące podwyższeniu jakości ochrony i eliminacji zagrożeń.
Wyniki audytu przedstawiane są Klientowi i służą jako podstawa dla opracowania nowego lub poprawy istniejącego programu ubezpieczeniowego.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO