Menu

Identyfikacja i analiza ryzyka

Każde przedsięwzięcie niesie w sobie ryzyko, które stanowi nieodłączny element działalności gospodarczej, wywierający bezpośredni wpływ na jej wyniki. Dlatego na początku naszej współpracy, na podstawie uzyskanych informacji oraz zebranych materiałów prowadzimy działania zmierzające do ujawnienia ryzyk towarzyszących działalności naszych Partnerów, zagrażających realizacji celów będących przedmiotem tej działalności. Dodatkowe źródła zagrożeń identyfikujemy podczas lustracji miejsc prowadzonej działalności. 

W efekcie naszej pracy powstaje raport, na który składają się:

  • zdefiniowanie ryzyk i zagrożeń,
  • wskazanie prawdopodobnej maksymalnej szkody w majątku,
  • wskazanie prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej z przerwą w prowadzonej działalności,
  • wskazanie prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności;
  • ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • ocena zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
  • obliczenie gęstości obciążenia pożarowego,
  • ocena zagrożenia wybuchem itp.

Warto przy tym pamiętać, że identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego to proces ciągły, a nie jednorazowy – naszą zaś rolą jest prowadzić jego nieustanny monitoring.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO