Kim jest broker

Kim jest broker ubezpieczeniowy

Poszukując odpowiedzi na to pytanie, najlepiej odwołać się do zapisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym:

Art. 4. Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje:

1) czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej „czynnościami agencyjnymi", polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna) albo

2) czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej „czynnościami brokerskimi", polegające na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie (działalność brokerska).

Broker ubezpieczeniowy zatem to osoba wykonująca czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, podejmująca działania w imieniu i na rzecz osób lub podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. Podobnie jak agent ubezpieczeniowy jest pośrednikiem, ale w odróżnieniu od agenta nie reprezentuje zakładu ubezpieczeń lecz swojego Klienta – broker nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z ubezpieczycielem.

Rolą brokera jest wspieranie Klienta, zarówno w toku wyboru właściwego ubezpieczenia, negocjacji jego warunków, jak też w późniejszym procesie realizacji usług ubezpieczeniowych. Za sprzedaż ubezpieczenia broker otrzymuje wynagrodzenie od zakładu ubezpieczeń, w którym decyzją Klienta ulokowane zostaną jego ubezpieczenia.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO