Menu

Ochrona życia i zdrowia

Jako doświadczony broker ubezpieczeniowy w swojej działalności zajmujemy się tworzeniem i obsługą programów grupowego ubezpieczenia na życie oraz na zdrowie. Zawierają one liczne nowatorskie rozwiązania, znacznie odbiegające od standardowych ofert zakładów ubezpieczeń. Dzięki temu nasz Klient otrzymuje ubezpieczenie „szyte na miarę”, dostosowane do jego potrzeb i specyfiki wykonywanego zawodu.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Dzięki naszemu pośrednictwu udaje się uzyskać takie wartości dodane, jak:

 • akceptacja szerszych w swym zakresie definicji chorób, ryzyk, klauzul dodatkowych;
 • zwiększenie liczby chorób objętych ochroną ubezpieczeniową;
 • wyłączenie karencji dla nowych pracowników;
 • wydłużenie czasu obowiązywania umów zgodnie ze strukturą grupy;
 • rozszerzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na obszary standardowo  wyłączane z odpowiedzialności;
 • zgoda na ubezpieczenie małżonków i pełnoletnich dzieci bez względu na ilość zgłoszonych osób;
 • wydłużenie „płatnego” okresu pobytu w szpitalu i wiele innych;
 • liberalizacja warunków wypłaty odszkodowania;
 • pre-existing - rozszerzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń także na zdarzenia, których przyczyny miały miejsce przed rozpoczęciem ochrony.

Programy grupowego ubezpieczenia na życie, które dedykujemy naszym Partnerom, przybierać mogą następujące formy:

 • ubezpieczenie o charakterze rodzinnym -  najpopularniejsza forma ubezpieczeń grupowych w naszym kraju; jego zakres obejmuje szeroki katalog zdarzeń objętych ochroną;
 • ubezpieczenie o charakterze ochronnym, charakteryzujące się położeniem nacisku na zwiększenie wysokości świadczeń, przy jednoczesnym ograniczeniu katalogu zdarzeń objętych ochroną;
 • ubezpieczenia o charakterze medycznym, ze szczególnym zaakcentowaniem roli świadczeń zdrowotnych, takich jak ubezpieczenie poważnych zachorowań, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu i wiele innych;
 • ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym, w którym ochrona życia połączona jest z gromadzeniem środków w funduszach inwestycyjnych.

Pokrycia dla opracowanych przez nas programów ubezpieczeniowych poszukujemy w drodze intensywnych negocjacji z ubezpieczycielami, a w przypadku podmiotów publiczno-prawnych w drodze zamówienia publicznego. W tym ostatnim przypadku naszą dodatkową rolą jest opracowanie:

 • opisu przedmiotu zamówienia,
 • kryteriów i sposobu oceny ofert
 • wymagań stawianych wobec wykonawców
 • oszacowanie wartości zamówienia

a także udział w postępowaniu w charakterze członka komisji lub pełnomocnika Zamawiającego.

W ramach usług świadczonych przez Inter-Broker mieści się także wdrażanie oraz obsługa zawartych ubezpieczeń, w tym pomoc w sprawach spornych w procesie likwidacji szkody.

Przez cały czas funkcjonowania programów ubezpieczeniowych realizowanych przy udziale naszej firmy sprawujemy nadzór nad ich prawidłową realizacją oraz prowadzimy bieżącą obsługę.
W strukturze Inter - Broker Sp. z o.o. znajduje się Dział Ubezpieczeń na Życie, zatrudniający wykwalifikowaną kadrę pracowników, reprezentujących naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeń.
 

Ubezpieczenie zdrowotne (medyczne)

Realizowane przy udziale naszej firmy programy ubezpieczenia zdrowotnego (medycznego) są kompleksowym rozwiązaniem w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej. Dopasowane do potrzeb Klienta, zapewniają:

 • dostęp do kilkuset placówek medycznych na terenie całego kraju,
 • szeroki zakres usług lekarzy specjalistów,
 • dostęp do specjalistów bez skierowania, kolejek, długich terminów i płacenia za wizytę,
 • pakiet usług assistance,
 • dostęp do podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych,
 • dostęp do zabiegów ambulatoryjnych, usługa konsultanta szpitalnego, wizyty domowe,
 • przystępny miesięczny koszt ubezpieczenia,
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny (tzw. pakiet rodzinny),
 • refundację kosztów w przypadku konieczności wizyty w placówce niewspółpracującej z towarzystwem,
 • możliwość rozszerzenia o umowy dodatkowe.


Dzięki stałej pomocy i nadzorowi nad realizacją ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowotnych, Inter-Broker Sp. z o.o. gwarantuje Państwu usługi o najwyższych standardach.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO